ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА
„НОВОГОДИШНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО НА АКТИВИА!“

С участието си в Играта, участниците декларират, че са се запознали с условията на изложените по-долу официални правила на Играта (отбелязвани като „Официални Правила“ или „Правилата“) и се задължават да ги спазват.

РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1. Организатор на Играта е „ДАНОН СЕРДИКА“ АД, с ЕИК 831617210 със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Възраждане”, ул. „Охридско езеро” № 3. Участниците в Играта са длъжни да спазват всички условия, определени в настоящите Официални правила, наричани по-долу за краткост „Правила“. Правилата на Играта ще бъдат достъпни за целия период на продължителността й на Интернет страницата: www.activia.bg. Организаторът на играта си запазва правото да допълва или променя Правилата, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет страницата: www.activia.bg. Участниците в играта следва сами да следят за промени в Официалните правила, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за направените промени.


2. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1, в случай, че настъпят форсмажорни обстоятелства (като поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища, екстремно високи температури, суша и др., блокади (на пътища, граници и др.), пожар, производствени аварии; войни, правителствени забрани, ембарго, стачки и др.). В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.


3. Повече информация може да бъде получена на потребителската линия на „ДАНОН СЕРДИКА“ АД“: 02 93 004 93.

РАЗДЕЛ II. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

4. Играта се провежда в периода 10.01.2022 г. – 13.03.2022 г. на територията на Република България. „ДАНОН СЕРДИКА“ АД си запазва правото да промени датата на началото, ако поради непредвидени обстоятелства не може да активира играта на 10.01.2022 г., като това обстоятелство следва да е надлежно обявено в съответствие с Раздел 1, т. 1 по-горе

РАЗДЕЛ III. УСЛОВИЯ, ОПРЕДЕЛЯЩИ ПРАВОТО НА УЧАСТИЕ. ЛИЧНИ ДАННИ

5. Право да участват в Играта имат физически лица с постоянен адрес в България, навършили 18 години към датата на вземане на участие, с изключение на служителите на „ДАНОН СЕРДИКА“ АД и “ДНК ГЛОБЪЛ ГРУП” ЕООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).


6. Участието в Играта е обвързано със задължително закупуване на минимален брой продукти с марка "Активиа", наричани по-долу за краткост „промоционални продукти“ или само „Активиа“, от търговски обект, намиращ се на територията на България както следва:

6.1 Правото на участието, с възможна печалба на Малка награда по смисъла на Раздел IV от настоящите правила, е обвързано с покупка на най-малко 3 (три) броя промоционални продукти от търговски обект в България, през периода на провеждане на Играта и успешна регистрация на фискалния бон от покупката по указания в Раздел IV, т.9 начин. Разпределението на Малките награди се извършва на седмичен принцип, като във всяко седмично теглене участват единствено регистрациите, извършени през съответната седмица, предхождаща съответното теглене. Регистрациите, извършени през съответна седмица, които не са били обявени за печеливши по време на съответното на тази седмица теглене не се прехвърлят и не участват в следващите седмични тегления.

6.2 Правото на участието, с възможна печалба на Голяма награда по смисъла на Раздел IV от настоящите правила, е обвързано с покупка на най-малко 5 (пет) броя промоционални продукти от търговски обект в България и успешна регистрация на фискалния бон от покупката по указания в Раздел IV, т.9 начин, през периода на провеждане на Играта.


Обърнете внимание: Продукти „Активиа натурална“ – мултипак (3х190г.), „Активиа Малина и Кайсия“ – мултипак (4х125г.) и „Активиа Череша и Ананас“ – мултипак (4х125г.) се приемат за 1 (един) брой продукт. Пример: Покупка на 1 (един) брой мултипак и още 2 (два) броя кофички по 280г. се приема за покупка на общо 3 продукта.


7. Включвайки се в играта, Участниците декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат обработени при условията, посочени в настоящите правила и в Декларацията за защита на поверителността на личните данни, достъпна на Интернет страницата на www.activia.bg. За целите на Играта ще бъдат обработени лични данни в необходимия минимум, както следва:

7.1 От всички участници ще бъдат събрани следните данни: име, фамилия и имейл на участниците, необходими за извършване на валидна регистрация за участие в сайта www.activia.bg.

7.2 От печелившите участници на Малки награди по смисъла на Раздел IV от настоящите Правила ще бъдат събрани горепосочените лични данни и допълнителни данни, необходими за извършване на доставка – три имена, адрес за доставка и телефон за връзка, като по преценка на получателя, адресът за доставка може да бъде адрес на куриерска служба.

7.3 От печелившите участници на Големи награди по смисъла на Раздел IV ще бъдат събрани данните посочени в т. 7.1. и 7.2. и допълнителни данни, необходими за съставяне на задължителна счетоводна документация, свързана с данъчното облагане на награди, чиято стойност надвишава 100лв., а именно три имена, ЕГН и постоянен адрес. Личните данни по тази точка се събират на законово основание и се предоставят на контролните органи за целите на данъчния контрол. Същите се унищожават след изтичане на законоустановения срок за тяхното съхранение.

Данните по т. 7.1 - 7.2 се унищожават в срок от 2 месеца след приключване на Играта и разпределяне на всички награди (или изчерпване на възможността за разпределяне на наградите съобразно правилата на Играта).

РАЗДЕЛ IV. НАГРАДИ и МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ

8. За целите и при условията за провеждане на Играта ще бъдат раздадени общо 350 бр. награди, от които 335 (триста тридесет и пет) броя Малки награди и 15 (петнадесет) броя Големи награди.


Всяка Малка награда, по смисъла на настоящите Правила, се състои от брандирана стъклена чаша Activia, 600мл, със сламка за многократна употреба.


Всяка Голяма награда, по смисъла на настоящите Правила, представлява Делимано Прешър Мултикукър Про.


Един участник има право да спечели най-много една Малка и една Голяма награда през целия период на провеждане на Играта.


9.1 Механизъм за участие за Голяма награда (задължителни условия, определящи правото на участие):

За да получите възможност да спечелите една от обявените Големи награди, следва да изпълните следните задължителни стъпки през периода на провеждане на Играта:


Стъпка 1: Закупете наведнъж най-малко 5 /пет/ броя продукти с марка „Активиа“ от търговски обект в страната. Запазете фискалния бон от покупката.


Стъпка 2: Посетете сайта на Активиа за България: www.activia.bg и се регистрирайте за участие, като изберете секция „Участвай за голяма награда“ и посочите номера и дата на фискалния бон от покупката, две имена и имейл адрес за кореспонденция чрез платформата за регистрация.

Всяка успешна регистрация, извършена по гореописания начин, представлява една възможност за печалба на една от общо 15 (петнадесет) Големи награди. Печелившите на Големи награди ще бъдат определени на случаен принцип измежду всички участници, извършили успешни регистрации на касови бонове през периода целия период на провеждане на Играта (от 00:00ч. на 10.01.2022г. до 24:00ч. на 13.03.2022г.). Печелившите на Големи награди ще бъдат определени чрез едно единствено теглене, което ще се извърши на 14.03.2022г., при условията, посочени по-долу в т.10.


9.2 Механизъм за участие за Малка награда (задължителни условия, определящи правото на участие):

За да получите възможност да спечелите една от обявените Малки награди, следва да изпълните следните задължителни стъпки:


Стъпка 1: Закупете наведнъж най-малко 3 /три/ броя продукти с марка „Активиа“ от търговски обект в страната, през периода на провеждане на Играта. Запазете фискалния бон от покупката.


Стъпка 2: Посетете сайта на Активиа за България: www.activia.bg и се регистрирайте за участие, като изберете секция „Участвай за малка награда“ и посочите номера и датата на фискалния бон от покупката, две имена и имейл адрес за кореспонденция чрез платформата за регистрация.

Всяка успешна регистрация за Малка награда представлява една възможност за печалба на Малка награда през съответното седмично теглене. Печелившите на Малки награди ще бъдат на случаен принцип чрез 9 (девет) поредни седмични тегления, при условията посочени по-долу в т.10. Във всяко седмично теглене, участват единствено регистрациите, извършени успешно през седмицата, предхождаща съответното седмично теглене. Регистрациите за Малка награда, които не са били обявени за печеливши по време на седмичното тегленето (тегленето, съответно на седмицата, през която са регистрациите са били регистрирани, НЕ СЕ прехвърлят и НЕ участват в последващи седмични тегления.) Условията за разпределение на Малки награди са описани подробно в Раздел IV, т.10 от настоящите Правила. Един участник може да спечели, респективно - да получи Малка награда само веднъж.


През целия период на провеждане на Играта един участник може да спечели и да получи не повече от една Малка и една Голяма награда.


9.3 С изпълнението на горните стъпки, потребителите се регистрират за участие в Играта. С регистрацията си за участие, потребителите изрично декларират, че желаят да участват в Играта, отговарят на всички условия за участие, запознати са и приемат настоящите Правила и се задължават да ги спазват. В случай, че след определяне на печелившите участници се установи, че участник не отговаря на задължителните условия и/или по един или друг начин е нарушил настоящите Правила, правото му да получи наградата се отнема и наградата му се преразпределя по установения по-долу ред.


9.4 Регистрация на фискален бон.

9.4.1 Един фискален бон може да бъде регистриран САМО ВЕДНЪЖ.

Всеки успешно регистриран бон представлява една регистрация за участие, съответно - една възможност за печалба на Малка или на Голяма награда.

9.4.2 Всеки участник може да регистрира неограничен брой фискални бонове, доколкото всеки бон удостоверява различна покупка на най-малко 3 /три/ (минимален брой на закупените продукти при участие за Малка награда) или най-малко 5 /пет/ броя (минимален брой на закупените продукти при участие за Голяма награда) продукти с марка „Активиа“, закупени през периода на провеждане на Играта от търговски обект в страната.

9.4.3. Регистрациите за Малка награда, извършени конкретна седмица участват единствено в седмичното теглене, което съответства на седмицата на регистрация (тегленето, следващо седмицата, през която фискалните бонове са регистрирани). Регистрациите, които не са били обявени за печеливши по време на съответното седмично теглене, НЕ СЕ прехвърлят и НЕ участват в последващи седмични тегления. Условията за разпределение на Малки награди са описани подробно по-долу в Раздел IV, т. 10 от настоящите правила.

9.4.3. Регистрациите за участие с възможна печалба Голяма награда могат да бъдат извършвани през целия период на провеждане на Играта, като всеки отделен регистриран бон представлява отделна възможност за печалба на Голяма награда по време на единственото теглене за Голяма награда, което ще се извърши непосредствено след последната седмица на Играта - на 14.03.2022г.

9.4.4 В случай че закупи по-голям брой продукти през периода на провеждане на Играта, потребителят има право да регистрира всички закупени от него продукти и респективно да увеличи възможностите си за печалба, при условие, че покупката на всяка отделна група продукти е извършена наведнъж, отразена в отделен фискален бон и последвана от отделна регистрация на съответния фискален бон, при условията на настоящите Правила. (Покупка на група продукти по смисъла на Настоящите правила означава покупка на минимално установен брой продукти Активиа, които определя правото на участие в Играта за съответния вид награда, респективно – покупка на най-малко 3 (три) броя продукти за участие с възможна печалба Малка награда или покупка на най-малко 5 (пет) броя продукти за участие с възможна печалба Голяма награда.).


Пример: Потребител, който закупува наведнъж 6 /шест/ продукта Активиа, може да участва с две регистрации и по този начин да удвои възможностите си за печалба на Малка награда, но за целта следва да изиска от търговския обект два касови бона за две отделни покупки и да регистрира два отделни фискални бона, всеки от които удостоверява покупката на 3 /три/ промоционални продукта. Потребител, който закупува наведнъж 10 /десет/ продукта Активиа, може да участва с две регистрации и по този начин да удвои възможностите си за печалба на голяма награда, но за целта следва да изиска от търговския обект два фискални бона за две отделни покупки и да регистрира два отделни фискални бона, всеки от които удостоверява покупката на 5 /пет/ промоционални продукта. Потребител, който закупува 9 /девет/ продукта, може да участва с три регистрации за малка награда, ако регистрира 3 /три/ фискални бона, всеки от които за покупка на по 3 /три/ продукта . Алтернативно, ако желае, със същата покупка потребителят може да участва с една регистрация за Малка награда и една за Голяма награда, като регистрира два фискални бона – един удостоверяващ покупка 4 /четири/ продукта и още един за покупка на 5 /пет/ продукта.


Обърнете внимание: Продукти „Активиа натурална“ – мултипак (3х190г.), „Активиа Малина и Кайсия“ – мултипак (4х125г.) и „Активиа Череша и Ананас“ – мултипак (4х125г.) се приемат за 1 (един) брой продукт. Пример: Покупка на 1 (един) брой мултипак и още 2 (два) броя кофички по 280г. се приема за покупка на общо 3 продукта.


9.4.5 През целия период на провеждане на Играта един участник има право да спечели не повече от една Малка и една Голяма награда.

Един фискален бон може да бъде регистриран само веднъж, респективно НЕ МОЖЕ да бъде регистриран едновременно за Малка и за Голяма награда.


10. Механизъм за определяне на победителите

Печелившите участници ще бъдат определени чрез специален софтуер за разпределение на награди на случаен принцип.


10.1 Разпределението на наградите (тегления) ще се осъществи на следните дати и при следните условия:


 • Първо седмично теглене - 17.01.2022г. – определяне на печеливши участници на 37 (тридесет и седем) броя Малки награди. Печелившите ще бъдат определени измежду всички участници, извършили успешни регистрации за Малки награди през периода от 00:00ч. на 10.01.2022г. до 24:00ч. на 16.01.2022г.
 • Второ седмично теглене – 24.01.2022г.– определяне на печеливши участници на 37 (тридесет и седем) броя Малки награди. Печелившите ще бъдат определени измежду всички участници, извършили успешни регистрации за Малки награди през периода от 00:00ч. на 17.01.2022г. до 24:00ч. на 23.01.2022г
 • Трето седмично теглене - 31.01.2022г.– определяне на печеливши участници на 37 (тридесет и седем) броя Малки награди. Печелившите ще бъдат определени измежду всички участници, извършили успешни регистрации за Малки награди през периода от 00:00ч. на 24.01.2022г. до 24:00ч. на 30.01.2022г
 • Четвърто седмично теглене - 07.02.2022г.– определяне на печеливши участници на 37 (тридесет и седем) броя Малки награди. Печелившите ще бъдат определени измежду всички участници, извършили успешни регистрации за Малки награди през периода от 00:00ч. на 31.01.2022г. до 24:00ч. на 06.02.2022г.
 • Пето седмично теглене - 14.02.2022г.– определяне на печеливши участници на 37 (тридесет и седем) броя Малки награди. Печелившите ще бъдат определени измежду всички участници, извършили успешни регистрации за Малки награди през периода от 00:00ч. на 07.02.2022г. до 24:00ч. на 13.02.2022г.
 • Шесто седмично теглене - 21.02.2022г. – определяне на печеливши участници на 32 (тридесет и два) броя Малки награди. Печелившите ще бъдат определени измежду всички участници, извършили успешни регистрации за Малки награди през периода от 00:00ч. на 14.02.2022г. до 24:00ч. на 20.02.2022г
 • Седмо седмично теглене - 28.02.2022г.– определяне на печеливши участници на 37 (тридесет и седем) броя Малки награди. Печелившите ще бъдат определени измежду всички участници, извършили успешни регистрации за Малки награди през периода от 00:00ч. на 21.02.2022г. до 24:00ч. на 27.02.2022г
 • Осмо седмично теглене - 07.03.2022г.– определяне на печеливши участници на 38 (тридесет и осем) броя Малки награди. Печелившите ще бъдат определени измежду всички участници, извършили успешни регистрации за Малки награди през периода от 00:00ч. на 28.02.2022г. до 24:00ч. на 06.03.2022г
 • Девето последно теглене - 14.03.2022г.– определяне на печеливши участници на 38 (тридесет и осем) броя Малки награди и 15 (петнадесет) броя Големи награди. Печелившите на Малки награди ще бъдат определени измежду всички участници, извършили успешни регистрации за Малки награди през периода от 00:00ч. на 07.03.2022г. до 24:00ч. на 13.03.2022г. Печелившите на Големи награди ще бъдат определени измежду всички участници, извършили успешни регистрации за Големи награди през целия период на провеждане на Играта, а именно от 00:00ч. на 10.01.2022 до 24:00ч. на 13.03.2022г.

Обърнете внимание на горепосочените периоди. В седмичните тегления за Малки награди участват единствено регистрациите, извършени през съответната седмица, предхождаща тегленето. Непечеливши регистрации не се прехвърлят към последващ период и не участват в следващи тегления за Малки награди.

Теглене за определяне на печеливши на Големи награди се извършва само веднъж – на 14.03.2022г. и в него участват всички регистрации, извършени успешно през целия период на провеждане на Играта.

За целите на настоящите Правила, под понятието „седмица“ следва се разбира седемдневния период, предхождащ датата на провеждане на съответното теглене. Предвид, че разпределението на наградите се извършва в понеделник, за седмица, предхождаща всяко едно теглене се приема седемдневния период от 00:00ч. на понеделник до 24:00ч. на неделята, предхождаща тегленето, което се извършва през съответния понеделник.


10.4 При всяко теглене за Малка награда ще бъдат определени по петима резервни печеливши на Малка награда. По време на единственото теглене за Голяма награда, ще бъдат определени петима резервни печеливши на Голяма награда. Резервните печеливши участници следва да отговарят на всички условия за участие, определени в настоящите Правила. Резервните печеливши участници имат право да получат награда единствено в следните случаи и по реда на изтеглянето си:


 • Ако основен печеливш участник не предостави данни за доставка в определения от Организатора срок.
 • Ако основен печеливш участник не приеме наградата си в рамките на срока, определен от съответната куриерска служба (в случаите, в които адресът за доставка е офис на куриер) или респективно – не може да бъде открит на посочения от него адрес и телефон и не приеме наградата си от офис на куриер в срока, определен от куриерската служба (в случай, че получателят не бъде открит на посочения от него адрес и наградата е оставена в офис на куриерска служба).
 • Ако по отношение на основен печеливш се установи, че е нарушил и/или не отговаря на условията за участие в Играта, определени в настоящите правила или се е отказал от правото си да получи награда. Настоящото се прилага и в случаите, в които се установи, че печеливш на Малка награда вече е спечелил такава награда по време на предходно теглене, без значение дали е получил наградата си. (Последното не се прилага в случай че наградата не е получена по вина Организатора)

В гореизброените случаи основният печеливш участник губи правото си да получи награда и да участва в следващи тегления, а неполучената от него наградата се разпределя на резервен печеливш, определен при същото теглене, при което е определен и основният печеливш участник. Пример: Ако основен печеливш, определен при първо седмично теглене, не може да получи награда, наградата се разпределя на резервен печеливш, определен при първо седмично теглене по реда на изтеглянето му. Ако основен печеливш от второ теглене не може да получи награда, наградата се разпределя на резервен печеливш, определен при второ теглене и т.н.


11. Връчване на наградите

11.1 Печелившите участници ще бъдат обявени на уебсайта www.activia.bg чрез публикуване на посочените от тях име и фамилия най-късно до 12:00 на деня, следващ тегленето и ще бъдат информирани на посочения при регистрацията имейл в срок от 48 часа от обявяването им на уебсайта.

В отговор на този имейл, в срок 5 (пет) работни дни от датата на получаване му, печелившите следва да предоставят данни за доставка на наградата - три имена, адрес за доставка и телефон за връзка, като по преценка на печелившия, адресът за доставка може да бъде адрес на куриерска служба. Печелившите на Голяма награда, задължително следва да предоставят, освен основната информация и допълнителни данни - три имена, ЕГН и постоянен адрес на печелившия.

Последните се събират на законово основание с цел изготвяне на задължителна счетоводна документация и се предоставят на контролните органи за целите на данъчния контрол. Същите се унищожават след изтичане на законоустановения срок за тяхното съхранение.

11.2 Наградата може да бъде получена и от трето лице, различно от печелившия, при условие че печелившият изрично заяви желанието си за това в съдържанието на имейла, с който предоставя данните за доставка и посочи имената на човекът, който ще получи награда от името на печелившия. В тези случаи Организаторът не носи отговорност за предаване на наградата от получателя на печелившия участник, както и за деклариране на неверни данни относно самоличността на реалния получател във връзка с предоставянето на информация за печелившите на награди за целите на данъчното законодателство. Наградите ще бъдат връчвани срещу предоставяне на документ за самоличност, чиито данни съвпадат с данните на получателя, предоставени от печелившия участник. При връчване на наградите получателят трябва да представи на служителя на куриерската служба фискалния бон, удостоверяващ покупката.

11.3 Наградите ще бъдат доставяни до посочения от печелившия участник адрес за доставка не по-късно от 20 работни дни, считано от датата на получаване на данните за доставка. Преди доставка, куриерът ще прозвъни получателите. В случай, че получателят не може да бъде открит на посочения личен адрес, наградата ще бъде доставена до най-близкия офис на куриер, а на адреса ще бъде оставена бележка с информация за това. Наградите следва да бъдат потърсени в посочения на бележката офис на куриер в рамките на срока за получаване, определен от съответната куриерска служба. Наградите, останали непотърсени в рамките на определения срок, се разпределят на резервните печеливши участници, съобразно процедурата, посочена по-горе

11.4 Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда!

11.5 Организаторът не носи отговорност, в случай че наградата не може да бъде доставена, поради непълен или неточен адрес за доставка и/или невалиден телефон за контакти.

РАЗДЕЛ V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

12. С изпълнение на задължителните стъпки за участие в Играта, участникът изрично декларира желанието си за участие, запознаването и приемането на настоящите Правила и своето изрично съгласието за обработка на неговите лични данни за целите на Играта, при условията, посочени в настоящите правила и Декларацията за поверителност, достъпна уеб страницата www.activia.bg


13. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин изкуствено увеличават възможността за печалба. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността ще бъде дисквалифициран от Организатора. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора и е окончателно.


14. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участници, които използват фалшиви имена, адреси или други неверни данни или не отговарят на което и да е от условията за участие в Играта. В тези случаи решението на Организатора е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане. Организаторът не носи отговорност за евентуално настъпили неблагоприятни последици за участници в Играта и трети лица във връзка с такова съдържание.


15. Не се допуска участие, в случаи че задължителната покупка и/или регистрация са извършени извън периода на провеждане на Играта.


16. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.


17. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Играта и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – съгласно разпоредбите на българското законодателство.


18. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства (като поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища, екстремно високи температури, суша и др., блокади (на пътища, граници и др.), пожар, производствени аварии; войни, правителствени забрани, ембарго, стачки и др., които възпрепятстват реализацията на играта и/или доставката на наградата.


19. Организаторът на Играта не носи отговорност при евентуално незадоволително или бавно обработване на данните от изпратени регистрации.


20. За администриране на участниците, включването им в томболите за награди и изтегляне на печелившите участници, както и разпращане на наградите, Организаторът ползва услугите на “ДНК ГЛОБЪЛ ГРУП” ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121783198, със седалище и адрес на управление: София, бул. Шейново 11Б, представлявано от Любица Петковска.


21. С приемането на настоящите Официални правила участниците потвърждават и се съгласяват, че предоставените от тях данни или друга информация във връзка с или по повод на играта, не са обект на интелектуална собственост или авторски права и други производни или свързани на тях права на трети лица, нито участниците ще претендират като титуляри на подобни права заплащането от Организатора на каквато и да е компенсация или възнаграждение в тази връзка.


22. Организаторът не носи отговорност за скрити недостатъци, повреди, дефекти и/или липсващи елементи на предоставените награди – тази отговорност, така както и гаранционните условия се поемат от производителя и/или дистрибутора на съответната стока, посочен върху опаковката на стоката и/или в придружаващата я документация. Организаторът не носи отговорност за щети и повреди по време на транспортирането на наградите – тази отговорност се носи от куриерската служба, чрез която същите са били доставени.

Дата на публикуване и/или последна актуализация: 01.01.2022г.